راهکاران هوشمند همکاران آرکا

ما بر این باوریم که مشاغل باید برای غلبه بر تغییرات سریع فناوری آماده باشند. سازمان ها برای حمایت از رشد و جهش به سمت رهبری باید هسته دیجیتال خود را تقویت کنند.نرم افزار سازمانی راهکاران توانایی شما را برای رسیدن به حداکثر کارایی و بهره وری را افزایش می دهد. و ما شریک شما هستیم که در کنار شما برای آماده سازی و توسعه هر چه بیشتر تحول دیجیتال پایدار که در کنار هم در این مسیر قدم خواهیم گذاشت.

 

ما در شرکتها شاهد این موارد هستیم:

نرم افزار قدیمی

باعث ایجاد محدودیت در عملکرد می شود. این سیستم قادر به پشتیبانی از تغییرات سریع تجاری که به موقع رخ می دهد نیست.

تاخیر

دریافت اطلاعات و گزارشات در سازمان با صرف زمان زیاد و با تاخیر انجام میشود

زیرساخت دیجیتال ضعیف

منجر به عملکرد ضعیف میشود. داده های غیریکپارچه اطمینان خاطر جهت صحت اطلاعات را براورده نمیسازند.

سیستم غیر قابل اعتماد

بطور اجتناب ناپذیری بر وجهه و برند سازمان تاثیر منفی میگذارد